Ministru kabinets

Ministru kabinets ir Midgardas karalistes augstākā izpildvara. To veido monarhs un viņa aicināti ministri.

Valdības darbību nosaka Konstitūcija un Ministru kabineta iekārtas likums.

Funkcijas un pilnvaras

Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes.

Valdībai ir likumu ierosināšanas tiesības, tāpat tā ieceļ vai apstiprina amatos daļu civildienesta ierēdņu.

Ministru kabinets spriež un pieņem lēmumus par visu ministriju izstrādātajiem likumprojektiem un valsts politikas jautājumiem, kā arī izdod rīkojumus valsts institūcijām un amatpersonām.

Ministru kabinets kopumā atbild par valdības īstenoto politiku, bet katrs Ministru kabineta loceklis ir politiski atbildīgs par savu rīcību.