Karaļnams

Karaļnamu veido karaliskā ģimene – monarhs, viņa laulātais, abu radinieki
Civillikuma izpratnē līdz 3. pakāpei, to laulātie, ja monarhs nenosaka citādi –, kā arī
monarha uzaicinātas personas un karaļnama funkciju izpildei nepieciešamās
amatpersonas.
Karaļnama struktūru un darbību nosaka īpašs likums.

Midgardas Karalis

Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Midgardas karalistes un tās tautas labumam.
Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Midgardas karalistes un tās
iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Midgardas karalistes Konstitūciju
un likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās
apziņas.

Midgardas karalis ir valsts galva, kas izdod likumus un vada Ministru kabinetu, pārstāv valsti starptautiski, ieceļ valsts diplomātiskos pārstāvjus un pieņem citu valstu diplomātiskos pārstāvjus, noslēdz un ratificē starptautiskus līgumus, ir karalisko bruņoto spēku augstākais virspavēlnieks.

Pašreizējais karalis ir Karaliskā Majestāte Krišjānis Liepiņš.

E-pasts saziņai: krisjanis.liepins [at] kingdomofmidgard.com


VKM uzruna Midgardas karalistes Neatkarības dienā

Cienījamie tautieši!

8. aprīlis ir nozīmīgs atskaites punkts Midgardas karalistes un ikviena tās pilsoņa dzīvē. Šodien aprit tieši gads kopš Midgardas karalistes neatkarības pasludināšanas. Tas ir brīdis, kad svinēt, un brīdis, kad atskatīties uz aizvadīto gadu un nospraust mērķus nākamībai.

Midgardas nācijas apziņa un valstsgriba balstās uz diviem lieliem, vareniem pīlāriem.

Pirmais pīlārs ir hipotēze, ka labākā valsts pārvaldes forma ir konstitucionāla monarhija, kurā monarha varu ierobežo likuma vara, neatkarīgas un taisnīgas tiesas vara un universālas cilvēktiesības. Mūs vieno apņēmība pārbaudīt šīs hipotēzes patiesumu.

Otrs pīlārs ir Neatkarības deklarācijā definētās pamatvērtības un mērķi, kas balsta mūsu pārliecību par to, kādai jābūt labai valstij. Tā ir politika, ko apņemamies īstenot kā pašu mājās, tā starpvalstu attiecībās.

Aizvadītā gada laikā Midgardas karalistes darbs ir bijis vērsts uz trīs lieliem un nozīmīgiem uzdevumiem.

Pirmais uzdevums ir normatīvās bāzes izveide, sākot ar Konstitūciju, Pilsonības likumu, Likumu par valsts simboliem. Valsts pārvaldes iekārtas likuma projekts ir nodots publiskai diskusijai, un ikviens ir aicināts paust savu viedokli, ierosinājumus un iebildumus.

Mēs esam sākuši mūrēt savas valsts pamatus, ķieģeli pa ķieģelim. Vēl ir daudz darba darāms, lai šie pamati būtu stipri un turētu mūsu valsti cauri mūžībai.

Vēl nepieciešams normatīvais regulējums Ministru kabineta darbībai, Karaļnama iekārtai un darbībai, tiesu varas iekārtai un darbībai, civiltiesībām, administratīvā procesa tiesībām, krimināltiesībām, aristokrātijas tiesībām, valsts svētku, atzīmējamajām un piemiņas dienām, valsts apbalvojumiem, valstiskās neatkarības lūgumu izvērtēšanas principiem un kārtībai. Tā ir neliela daļa no tuvākajos gados normatīvās bāzes izveidošanai veicamajiem darbiem.

Otrs uzdevums ir valsts pārvaldes iekārtas izveide. Tas ir atkarīgs no atbilstoša normatīvā regulējuma izveides, taču reāli strādājoša valsts pārvaldes iekārta nepieciešama jau kopš valsts pastāvēšanas pirmās dienas. Tādēļ šie darbi tiek darīti vienlaikus, līdz ar Neatkarības deklarācijas pieņemšanu izveidojot Midgardas karalistes monarha troni un sekojoši izveidojot divas valsts darbam vissvarīgākās ministrijas – Ārlietu un Finanšu. Pārējo ministriju un valsts pārvaldes iestāžu izveide ir nākamajos gados veicams darbs.

Trešais lielais uzdevums ir diplomātiskās attiecības ar citām nācijām. Tās pastāvīgi dibinātas jau kopš pirmās Midgardas karalistes pastāvēšanas dienas. Ar individualizētu aicinājumu atzīt Midgardas karalistes neatkarību Ārlietu ministrija uzrunājusi vairākus desmitus mikronāciju.

Sekmīgi izveidotas diplomātiskās attiecības ar Ērika impēriju, kas 2017. gada 12. maijā atzina Midgardas karalistes neatkarību ‘de facto’.

Turpmākajos gados nepieciešams stiprināt jau izveidotās diplomātiskās attiecības un turpināt veidot jaunas, gan uzrunājot citas nācijas, gan atsaucoties uz citu nāciju aicinājumiem. Vienlaikus jāmeklē iespējas integrēties intermikronacionālajās organizācijās.

Ikviens ir laipni aicināts piedalīties. Ar viedokli, zināšanām un darbu vai dienestu. Tikai kopā mēs varam veidot labāku nākotni!

Saules mūžu Midgardas karalistei!